2016. március 3. csütörtök

2016.03.02 21:58

2016. március 3. csü­tör­tök

 

„Ma­ga pe­dig a bé­kes­ség Is­te­ne szen­tel­jen meg ti­te­ket tel­je­sen, és õriz­ze meg a ti lel­ke­te­ket, el­mé­te­ket és tes­te­te­ket tel­jes ép­ség­ben, fedd­he­tet­le­nül a mi Urunk Jé­zus Krisz­tus el­jö­ve­te­lé­re.”

(1.Thesszalonika 5,23)

 

A sze­re­tet Is­te­ne, a mi Atyánk a bé­kes­ség Is­te­ne. Bé­két­len vi­lá­gunk­ban, gú­nyo­ló­dá­sok és kí­sér­té­sek kö­zött könnyen ki­bil­le­nünk egyen­sú­lyunk­ból. A bé­kes­ség Is­te­ne meg­õriz­het, hogy ha meg­dob­nak kõ­vel, te azt ke­nyér­rel tud­jad vi­szo­noz­ni. Vagy te vi­szo­noz­tad a ke­nye­ret kõ­vel? Jé­zus az Élet Ke­nye­re, még­is ke­reszt­re fe­szí­tet­ték. De õ ott is ke­nye­ret adott vi­szon­zá­sul: imád­ko­zott el­len­sé­ge­i­ért.

 

A nap éneke:

AZ ELLENSÉG SZERETETE