2016. március 29. kedd

2016.03.28 22:04

2016. március 29. kedd

 

„A sze­re­tet­ben nincs fé­le­lem, sõt a tel­jes sze­re­tet ki­ûzi a fé­lel­met.”

(1.János 4,18)

 

A Ge­cse­má­né-kert­ben még ma­ga Jé­zus is vért ve­rej­té­ke­zett. A fé­le­lem egy pil­la­nat­ra ta­lán még õt is meg­kör­nyé­kez­te. De az Atya és az em­ber irán­ti sze­re­te­te meg­erõ­sí­tet­te õt ön­ként vál­lalt ke­reszt­út­já­nak vé­gig­já­rá­sá­ban, a pas­sió vál­la­lá­sá­ban. Krisz­tus kö­ve­tõ­i­ként az õben­ne lo­bo­gó sze­re­tet tü­ze acé­loz­za meg szí­vün­ket ma is a fé­le­lem lel­ket bé­ní­tó ár­mány­ko­dá­sai el­len!

 

A nap éneke:

MELLETTEM ÁLL