2016. március 23. szerda

2016.03.22 22:05

2016. március 23. szerda

 

„Nem te­het­jük, hogy ne mond­juk el azt, amit lát­tunk és hal­lot­tunk.”

(Apostolok ­Cselekedetei 4,20)

 

Min­den bi­zony­ság­té­tel alap­ja vég­té­re is ez: nem te­het­jük, hogy ne mond­juk el! Így van ez két­ezer éve. Urunk szól hoz­zánk – az egy­ház szól az õ Urá­ról. Ak­kor is, ha egy rend­szer ül­dö­zi. Ha meg­fé­lem­lí­tik, ha gya­láz­zák, ak­kor sem hall­gat az, akit a hit meg­ra­ga­dott. Ez a hét va­la­mi ele­mi erõ­vel tölt fel mind­annyi­un­kat: íme, lát­juk, lás­suk meg: Is­ten nem fe­led­ke­zett el ró­lunk, az ígért Meg­vál­tó el­jött, és nincs e vi­lá­gon ha­ta­lom, aki, amely na­gyobb len­ne ná­la! Ün­ne­pel­jük az éle­tet, ün­ne­pel­jük Krisz­tust, s nem a négy fal kö­zött, nem né­ma­ság­ban, ha­nem ki­ára­dó öröm­mel!

 

A nap éneke:

MENNYEK KIRÁLYA