2016. március 20. Virágvasárnap - március 21. hétfő

2016.03.19 21:40

2016. március 20. Virágva­sár­nap - március 21. hétfő

 

„Mert meg­ör­ven­dez­tet­tél tet­te­id­del, Uram, ke­zed al­ko­tá­sa­i­nak uj­jon­gok.”

(Zsoltárok 92,5)

 

Ta­vasszal még az is rá­cso­dál­ko­zik a te­rem­tett vi­lág szép­sé­gé­re, az élet új­já­éle­dé­sé­nek tit­ká­ra, aki egyéb­ként nem fo­gé­kony az ilyes­mi­re… A ke­resz­tény­ség ezen a hé­ten azon­ban nem a rü­gye­zõ ágak­nak, a nyí­ló vi­rá­gok­nak ör­vend, és nem ezért há­lás a szí­ve. Vi­rág­va­sár­napot követően a Gol­go­ta fe­lé in­dul Jé­zus. A Meg­vál­tó tet­tek­kel: a nagy­csü­tör­tö­ki va­cso­rá­val, a nagy­pén­te­ki ke­reszt­hor­do­zás­sal, kín­nal, fáj­da­lom­mal te­li ha­lá­lá­val és hús­vét haj­na­lá­nak üres sír­já­val új élet­re esz­mél­tet min­ket is. Ez a hét nem „ugyan­olyan”, mint a töb­bi. Ké­szít­sük lel­kün­ket ma ar­ra, amit át­él­ni s akit ün­ne­pel­ni fo­gunk a na­pok­ban. Ál­dott, aki az Úr ne­vé­ben jön! Ál­dott nagy­he­tet mind­annyi­unk­nak!

 

A nap éneke:

ZENGJEN HOZSÁNNA HÁLADAL