2016. március 2. szerda

2016.03.01 22:08

2016. március 2. szer­da

 

„Áll­ja­tok szi­lár­dan, és ra­gasz­kod­ja­tok a ha­gyo­má­nyok­hoz.”

(2.Thesszalonika 2,15)

 

Van­nak jó és rossz, meg­tar­tó és meg­rög­zött ha­gyo­má­nyok. Itt ar­ról van szó, hogy ra­gasz­kod­junk a ránk ha­gyo­má­nyo­zott hit­hez és üze­net­hez. Ne gon­dol­juk, hogy min­den­áron va­la­mi újat kell ki­ta­lál­nunk. Mi az örök­ké­va­lót és az Örök­ké­va­lót hir­det­jük és kö­vet­jük. Nem az­zal le­szel nagy, hogy ki­ta­lálsz va­la­mi ext­ra dol­got, ha­nem ha hû­sé­ges ma­radsz a ke­reszt­hez. A for­ma, a ki­fe­je­zés­mód vál­toz­hat, de a ré­gi üze­net azo­nos a ma­i­val: Jé­zus­sal újat kezd­hetsz, ve­le bol­dog le­hetsz. Ál­ta­la üd­vös­ség­re jutsz.

 

A nap éneke:

NAGY ISTENEM