2016. március 18. péntek

2016.03.17 22:17

2016. március 18. pén­tek

 

Jé­zus ezt mond­ta Ja­i­rus­nak: „Ne félj, csak higgy, és meg­gyó­gyul le­á­nyod.”

(Lukács 8,50)

 

Olyan ne­héz el­fo­gad­nunk ezt, pe­dig olyan egy­sze­rû. Ja­i­rus sze­re­tõ apai szí­ve is szin­te meg­ha­sadt, mi­kor ked­ves kis­lá­nyát lát­ta, és tud­ta, hogy már ment­he­tet­le­nül el kell vál­nia tõ­le. És a Mes­ter ek­kor va­la­mi fur­csát mon­dott ne­ki. De ez el­kép­zel­he­tet­len, nem re­á­lis, em­be­ri ésszel fel­fog­ha­tat­lan, hi­he­tet­len! – gon­dol­ta. Jé­zus ek­kor meg­fog­ta a kis­le­ány­ka ke­zét, és fel­tá­masz­tot­ta. A leg­ne­he­zebb aka­dály, az em­be­ri éle­tünk­ben leg­re­mény­te­le­nebb­nek tû­nõ prob­lé­ma is így tû­nik el Jé­zus ke­zé­ben!

 

A nap éneke:

Ó NE MENJ ELŐLEM JÉZUS