2016. március 17. csütörtök

2016.03.16 22:13

2016. március 17. csü­tör­tök

 

„Tá­vo­lít­sá­tok el az ide­gen is­te­ne­ket, ame­lyek köz­te­tek van­nak, és ad­já­tok oda szí­ve­te­ket az Úr­nak!”

(Józsué 24,23)

 

Sze­re­tünk több lá­bon áll­ni. Gaz­da­sá­gi­lag ez ta­lán még ért­he­tõ is. Nem te­het fel az em­ber min­dent egy lap­ra. De va­jon Is­ten elõtt mi szük­ség van tar­ta­lé­ko­lás­ra? Mi lesz, ha még­sem egé­szen úgy van?! Ezt a két­fe­lé sán­ti­ká­lást, az Is­ten­ben va­ló bi­zal­mat­lan­sá­got és a még­iscsak a sa­ját eszünk­re va­ló tá­masz­ko­dást el­ve­ti az Úr. Egye­dül õt kell imád­nunk, egye­dül ben­ne sza­bad bíz­nunk, „tar­ta­lék is­te­ne­in­ket” pe­dig el kell vet­nünk. Az em­ber szí­ve nem oszt­ha­tó meg.

 

A nap éneke:

Ő AZ KI MEGVIGASZTAL