2016. március 15. kedd

2016.03.14 21:49

2016. március 15. kedd

 

Jé­zus így szólt: „Zá­ke­us, szállj le ha­mar, mert ma a te há­zad­ban kell meg­száll­nom.”

(Lukács 19,5)

 

Zá­ke­us kí­ván­csi volt, de el­bújt. Már majd­nem, de még­sem… Uram, sze­ret­né­lek kö­vet­ni, de ez olyan ci­ki… Mu­száj, hogy má­sok is tud­ják? El­me­gyek a temp­lom­ba, de hét köz­ben hadd si­mul­jak a tö­meg­be… És Jé­zus ek­kor rád néz, és azt mond­ja: „Te kel­lesz ne­kem, ná­lad kell meg­száll­nom!” En­gedd az Úr­nak, hogy fel­hasz­nál­jon – az õ el­gon­do­lá­sa sze­rint!

 

A nap éneke:

TE VAGY AZ ÉLETEM