2016. március 10. csütörtök

2016.03.09 22:59

2016. március 10. csü­tör­tök

 

Jé­zus így szólt: „Bol­do­gok vagy­tok, sze­gé­nyek, mert ti­é­tek az Is­ten or­szá­ga.”

(Lukács 6,20)

 

Van­nak sze­gé­nyek, kol­du­sok, ta­lán ma­gun­kat is an­nak érez­zük száz­fé­le ér­te­lem­ben, de ért­jük-e Jé­zust? Ki a bol­dog? A „Lé­lek kol­du­sa”, az Is­ten nél­kül éhe­zõ-szom­ja­zó, aki­nek min­den vá­gya, hogy meg­ta­lál­ja és be­tölt­se õt az iga­zi gaz­dag­ság. Aki tud le­mon­da­ni, el­en­ged­ni, nem ka­pasz­ko­dik gör­csö­sen a meg­szer­zett ja­vak­ba, nem e vi­lág bál­vá­nyai él­te­tik, az bol­dog le­het? Aki nem ön­elé­gül­ten, pöf­fesz­ke­dõ­en te­kint ma­gá­ra és ma­gá­nak be­ren­de­zett vi­lá­gá­ra? A sze­gényt, aki üres ke­zét (az­azhogy egész va­ló­ját) Is­ten fe­lé ki­tár­ja, azt te­szi gaz­dag­gá Is­ten.

 

A nap éneke:

MI ATYÁNK