2016. március 1. kedd

2016.02.29 22:23

2016. március 1. kedd

 

„Jé­zus nap­pal a temp­lom­ban ta­ní­tott. Ko­ra reg­gel az egész nép hoz­zá si­e­tett, hogy hall­gas­sa õt a temp­lom­ban.”

(Lukács 21,37–38)

 

Ko­ra reg­gel a leg­fris­sebb az el­ménk. Jó, ha ak­kor fi­gye­lünk Is­ten igé­jé­re, hogy ma­ra­dan­dó út­mu­ta­tás le­gyen egész na­punk­ra. Öröm­mel mész-e temp­lom­ba? Vá­gyódsz-e a hí­võk kö­zös­sé­gé­re, az igé­re? Vá­gyódsz-e  Jézushoz menni? Ad­dig meg ne állj, míg ve­le nem ta­lál­ko­zol!

 

A nap éneke:

VOLT IDŐ…