2016. május 9. hétfő

2016.05.08 21:51

2016. május 9. hétfő

 

„Az Úr­nak szol­gál­ja­tok. A re­mény­ség­ben ör­ven­dez­ze­tek, a nyo­mo­rú­ság­ban le­gye­tek ki­tar­tók, az imád­ko­zás­ban áll­ha­ta­to­sak.”

(Róma 12,11b–12)

 

Jé­zus öröm­te­li szol­gá­lat­ra hí­vott el min­ket. Mind­nyá­jan kap­tunk Is­ten­tõl va­la­mi­lyen fel­ada­tot, ame­lyet csak mi tölt­he­tünk be, sen­ki más. Vi­gyáz­zunk ar­ra, hogy ne irigy­ked­jünk más­ra, ne ve­gyük el a más­nak szánt szol­gá­la­tot! A ránk bí­zott mun­kát szor­gal­ma­san, alá­zat­tal vé­gez­zük el, ne di­cse­ked­ve és kér­ked­ve! Gon­dol­junk Jé­zus­ra, aki ki­rály­ként sem rös­tell­te meg­mos­ni a ta­nít­vá­nyok lá­bát! Imád­ság­ban fo­lya­ma­to­san kér­jük a te­rem­tés Urá­tól a meg­erõ­sí­tést, hogy jó he­lyen va­gyunk, éle­tünk­nek ér­tel­me van!

 

A nap éneke:

ÚRNAK SZOLGÁI MINDNYÁJAN