2016. május 8. vasárnap

2016.05.07 21:52

2016. május 8. vasárnap

 

„Le­gye­tek ir­gal­ma­sok, amint Atyá­tok is ir­gal­mas!”

(Lukács 6,36)

 

Jé­zus éle­te pél­dá­já­val min­tát nyúj­tott, mi­lyen a he­lyes ma­ga­tar­tás egy adott hely­zet­ben. Mind­nyá­jan sze­ret­jük, ha sze­líd­ség, jó­ság, jó­in­du­lat vesz kö­rül ben­nün­ket. Az Is­ten nél­kül élõ em­ber az õt ért bán­tá­sok­ra azon­nal tá­ma­dás­ba len­dül, s ha le­het, még töb­bet ad vissza a ka­pott go­nosz­ko­dás­ból. Ennyi te­lik az em­ber­tõl, er­re ké­pes a ma­ga ere­jé­bõl. Jé­zus azt mond­ja, hogy a bán­tá­so­kat ne ad­juk vissza, sõt sze­res­sük el­len­sé­ge­in­ket, és még ál­dást is kér­jünk rá­juk. So­kat kell imád­koz­ni és Jé­zus ne­vét se­gít­sé­gül hív­ni. Csak így tu­dunk jó­sá­go­sak, sze­líd lel­kû­ek ma­rad­ni. Ne ad­juk te­hát vissza a má­sok­tól ka­pott sér­té­se­ket, bán­tá­so­kat, se­be­ket, ha­nem sze­re­tet­tel vi­szo­nyul­junk azok­hoz is, akik em­be­ri gon­dol­ko­dás sze­rint nem ér­dem­lik meg! Ez az ir­gal­mas­ság! Ne fe­lejt­sük el, hogy Is­ten kegyelme által, Krisz­tus ön­fel­ál­do­zá­sá­ból még örök éle­tet is nyer­he­tünk!

 

A nap éneke:

JÉZUS CSODÁS KEGYELME