2016. május 7. szombat

2016.05.06 22:20

2016. május 7. szombat

 

„A ta­nít­vá­nyok un­szol­ták és kér­ték Jé­zust: „Ma­radj ve­lünk, mert es­te­le­dik, a nap is le­ha­nyat­lott már!”

(Lukács 24,29a)

 

A ta­nít­vá­nyok Jé­zus kö­ze­lé­ben meg­ta­lál­ták a biz­ton­sá­got, a bi­zo­nyos­sá­got. Így van ez ma is. Ha Jé­zus­sal élünk, sze­re­te­te ki­ûzi fé­lel­me­in­ket, az õ fé­nye el­ûzi a sö­tét­sé­get, sze­münk tisz­tán meg­lát­ja az ed­dig ho­má­lyos­nak gon­dolt dol­go­kat. Jé­zus kö­zel­sé­ge nem­csak az em­mau­si ta­nít­vá­nyo­kat nyug­tat­ta meg, ha­nem min­ket is. Kér­jük õt, hogy lép­jen be az aj­tón­kon, s ma­rad­jon ve­lünk!

 

A nap éneke:

MARADJ VELÜNK