2016. május 6. péntek

2016.05.05 22:53

2016. május 6. péntek

 

„Nem szé­gyel­lem az evan­gé­li­u­mot, hi­szen Is­ten ere­je az, min­den hí­võ­nek üd­vös­sé­gé­re.”

(Róma 1,16)

 

Jé­zus azt mond­ta, hogy az evan­gé­li­um hir­de­tõ­i­nek ül­döz­te­tés­ben lesz ré­szük, és ör­vend­jünk is, ha az õ ne­vé­ért szen­ve­dünk. Ré­geb­ben ki­csit fur­csá­nak ta­lál­tam, hogy mi­ként le­het öröm ab­ban, ami fáj. Va­ló­ban ha­tal­mas öröm­for­rás Jé­zus ne­vé­ért se­be­ket vi­sel­ni. Sõt mi­nél job­ban ül­döz­nek, an­nál na­gyobb az öröm és lel­ki bé­ke. Bíz­zunk ab­ban, hogy fá­ra­do­zá­sunk so­sem hi­á­ba­va­ló, mert éle­te­ket ment­he­tünk meg, s mi ma­gunk is szá­mít­ha­tunk a her­va­dat­lan ko­szo­rú­ra!

 

A nap éneke:

JÉZUS ÉLETEM FORRÁSA