2016. május 4. szerda

2016.05.04 08:16

2016. május 4. szerda

 

„Egyet­len szó sem ve­szett el mind­ab­ból a jó ígé­ret­bõl, amit meg­ígért szol­gá­ja, Mó­zes ál­tal.”

(1.Királyok 8,56b)

 

Ha Is­ten tör­vé­nyei sze­rint élünk, meg­áld az Úr, meg­óv min­den el­len­ség­tõl, ki­me­ne­kít a ve­szély­bõl, és ör­ven­de­zõ éle­tet nyújt ne­künk. Ígé­re­te­i­ben bát­ran bíz­ha­tunk, azok­ban nem csa­lód­ha­tunk, mert nem gyar­ló em­ber mond­ta, ha­nem a tö­ké­le­tes és min­den­ha­tó Úr­is­ten. Hit ál­tal már most is meg­kap­hat­juk Is­ten sza­ba­dí­tá­sát, bé­ké­jét. Ha­gyat­koz­zunk rá, en­ged­jük, hogy ve­zes­se éle­tün­ket!

 

A nap éneke:

URAM CSUPÁM TE RÓLAD