2016. május 30. hétfő

2016.05.29 21:40

2016. május 30. hétfő 

 

Jé­zus így szólt: „Nem azért jöt­tem, hogy az iga­za­kat hív­jam, ha­nem a bû­nö­sö­ket meg­té­rés­re.”

(Lukács 5,32) 

  

Nincs kö­zünk Jé­zus­hoz, ha nem té­rünk meg tel­jes szí­vünk­kel hoz­zá. Õ a bû­nö­sö­kért jött, azo­kért, akik el­té­ved­tek az úton. Is­ten meg­vál­tó sze­re­te­té­nek kor­lát­ja mi ma­gunk va­gyunk, ami­kor eszünk ágá­ban nincs bûn­bá­na­tot tar­ta­ni, gon­dol­ko­dá­sunkat meg­vál­toz­tat­ni. Is­ten ma is meg­té­rés­re hív min­ket: az egyént és a kö­zös­sé­get is.

 

A nap éneke:

MOST MÁR ENYÉM