2016. május 3. kedd

2016.05.02 21:40

2016. május 3. kedd

 

„Di­csér­je õt a nap és a hold, di­csér­je min­den fé­nyes csil­lag! Mert õ pa­ran­csolt, és azok lét­re­jöt­tek.”

(Zsoltárok 148,3.5)

 

Az ige Is­ten di­csé­re­té­re szó­lít fel, s azt is meg­in­do­kol­ja, mi­ért. Az Úr sza­vá­nak ha­tal­má­val te­rem­tet­te az eget, föl­det, égi­tes­te­ket, ál­la­to­kat, nö­vé­nye­ket s min­ket, em­be­re­ket is. Ne­ki kö­szön­het­jük éle­tün­ket s mind­azt, ami kö­rül­vesz ben­nün­ket. Há­lá­val, kö­szö­net­tel tar­to­zunk mind­ezért. Di­csér­jük az Is­tent imád­ság­gal, ének­kel, mert mél­tó és üd­vös­sé­ges!

 

A nap éneke:

AZ URAT DICSÉRJÉTEK