2016. május 29. vasárnap

2016.05.28 22:07

2016. május 29. vasárnap 

 

„Ami­kor el­jött a pün­kösd nap­ja, és a ta­nít­vá­nyok együtt vol­tak ugyan­azon a he­lyen, hir­te­len ha­tal­mas szél­ro­ham­hoz ha­son­ló zú­gás tá­madt az ég­bõl. Mind­nyá­jan meg­tel­tek Szent­lé­lek­kel.”

(Apostolok ­Cselekedetei 2,1–2.4) 

  

Pünkösd után vagyunk, de kérdés: el­jött-e már szá­mod­ra is a „pün­kösd nap­ja”? Nincs en­nél na­gyobb aján­dék: Is­ten ben­nünk. „…min­den vá­gyad az Is­ten sza­va ben­ned…”– ír­ta Ba­bits. A mennyei tûz éges­sen ki min­den sze­me­tet, bûnt éle­tünk­bõl, és he­vít­sen fel a mennyei sze­re­tet hõ­fo­ká­ra!

 

A nap éneke:

JÖVEL TEREMTŐ SZENTLÉLEK