2016. május 28. szombat

2016.05.28 00:26

2016. május 28. szombat 

 

„Éle­tünk ide­je het­ven esz­ten­dõ, vagy ha több, nyolc­van esz­ten­dõ, és na­gyobb ré­szük hi­á­ba­va­ló fá­rad­ság.”

(Zsoltárok 90,10)    

 

Uram, ha hi­á­ba­va­ló az éle­tem nagy ré­sze, ak­kor mi ér­tel­me van él­ni? Ha el­mú­lik a szép­ség, ha so­ha nem hagy­ha­tó ab­ba a ta­nu­lás, ha ál­lan­dó­an ja­vít­gat­ni kell, ami fel­épült, ha foly­ton el­il­lan az öröm, ha in­ga­do­zik a hit, ak­kor mi­ért küzd­jek egy­ál­ta­lán? Kö­szö­nöm ne­ked az éle­te­met – azt, hogy a sok hi­á­ba­va­ló­ság el­le­né­re te adsz ér­té­ket nap­ja­im­nak, és föl­di idõ­met úgy ala­kí­tod, hogy meg­is­mer­je­lek té­ged, és új élet­ben jár­jak. Há­lát adok a ke­resz­tért, me­lyen Meg­vál­tóm drá­ga vé­re az én bû­ne­i­met mos­ta el. Add, hogy meg­be­csül­jem a mai na­pot, és ne a hi­á­ba­va­ló per­ce­ket gya­ra­pít­sam!

 

A nap éneke:

MARADJ VELEM