2016. május 27. péntek

2016.05.26 21:49

2016. május 27. péntek 

 

„Az apa így szólt: Együnk és vi­gad­junk, mert ez az én fi­am meg­halt és fel­tá­ma­dott, el­ve­szett és meg­ta­lál­ta­tott.”

(Lukács 15,23–24a)   

 

Uram, nem ér­tem, mi­ért sze­retsz még en­gem! El­for­dul­tam tõ­led, a ma­gam út­ját jár­tam, ki­zár­ta­lak dön­té­se­im­bõl. Mi­kor azon­ban tel­jes csõd­be ju­tot­tam, te vissza­fo­gad­tál, és min­den bû­nö­met meg­bo­csá­tot­tad. Örül­tél ne­kem és an­nak az új élet­nek, amellyel meg­aján­dé­koz­tál. Kö­szö­nöm, hogy ma is sze­re­te­ted tart meg!

 

A nap éneke:

JÉZUS MA MÉG VÁR