2016. május 26. csütörtök

2016.05.25 21:38

2016. május 26. csütörtök 

 

Jé­zus így szólt: „Én pe­dig azt mon­dom nek­tek, hogy ne száll­ja­tok szem­be a go­nosszal, ha­nem an­nak, aki ar­cul üt jobb fe­lõl, tartsd oda má­sik ar­co­dat is.”

(Máté 5,39)  

 

Uram, ne­kem ez nem megy! Én nem aka­rok ál­do­zat len­ni! Nem aka­rok szé­gyen­kez­ni! Nem aka­rom, hogy bár­ki be­lém tö­röl­je a ci­põ­jét! Nem aka­rom át­él­ni a fi­zi­kai fáj­dal­mat sem. Tu­dom, te mind­ezt ön­ként vál­lal­tad: né­mán tûr­ted a kín­zást, nem száll­tál le a ke­reszt­rõl, nem vi­szo­noz­tad a gya­láz­ko­dást! Így mun­kál­tad üd­vös­sé­ge­met, s így mu­tat­tál döb­be­ne­tes pél­dát ar­ra, hogy le­het más­ként fe­lel­ni a bán­tás­ra. Se­gíts, hogy tud­jam igéd sze­rint for­dí­ta­ni ar­co­mat!

 

A nap éneke:

AZ ALÁZAT