2016. május 25. szerda

2016.05.24 21:44

2016. május 25. szerda 

 

„Egy lep­rá­val bo­rí­tott em­ber meg­lát­va Jé­zust arc­ra bo­rult, és kér­te: „Uram, ha aka­rod, meg tudsz tisz­tí­ta­ni en­gem.” Er­re Jé­zus ki­nyúj­tot­ta a ke­zét, meg­érin­tet­te õt, és így szólt: „Aka­rom, tisz­tulj meg!”

(Lukács 5,12–13a) 

 

Uram már tu­dom, a vár­va várt tisz­ta­sá­got csak tõ­led nyer­he­tem el! Kö­szö­nöm a biz­ta­tást, azt, hogy te aka­rod, hogy meg­tisz­tul­jon az éle­tem a bûn­tõl, a szenny­tõl, a nyo­mo­rú­ság­tól. Le­gyen meg a te aka­ra­tod!

 

A nap éneke:

FOHÁSZKODÓM HOZZÁD