2016. május 24. kedd

2016.05.23 23:50

2016. május 24. kedd 

 

„Még a gó­lya is az égen tud­ja köl­tö­zé­se ide­jét, a ger­li­ce, a fecs­ke és a da­ru is vi­gyáz, mi­kor kell meg­jön­nie, csak az én né­pem nem is­me­ri az Úr tör­vé­nyét.”

(Jeremiás 8,7) 

 

Uram, meg­szé­gye­nít te­rem­tett vi­lá­god: az, hogy még a leg­ki­sebb élõ­lény is tud­ja a dol­gát. Szí­vem­be ír­tad tör­vé­nyed; az ige ál­tal nap mint nap ki­je­len­ted aka­ra­tod; egy­ér­tel­mû­en jel­zed, mi szol­gál­ja a te tet­szé­se­det és az én ja­va­mat, én még­is sok­szor úgy dön­tök, úgy gon­dol­ko­dom, úgy cse­lek­szem, úgy szó­lok, mint­ha nem te len­nél az én Uram! For­máld szí­ve­met, ala­kítsd hi­te­met!

 

A nap éneke:

JÉZUS NAGY SZERETETE