2016. május 23. hétfő

2016.05.22 21:58

2016. május 23. hétfő 

 

„Is­ten ar­ra ren­delt min­ket, hogy el­nyer­jük az üd­vös­sé­get a mi Urunk Jé­zus Krisz­tus ál­tal.”

(1.Thesszalonika 5,9) 

 

Uram, há­lás va­gyok azért, hogy ne­ked szív­ügyed a mi üd­vös­sé­günk. Az az aka­ra­tod, hogy Krisz­tus ál­tal az örök élet aján­dé­ka az enyém is le­gyen. Bo­csáss meg, ami­ért az én gon­do­la­ta­i­mat sok­szor egé­szen más fog­lal­koz­tat­ja. Add, hogy a mai na­po­mat is meg­újít­sa üd­vös­sé­gem szer­zõ­je, a te szent Fi­ad!

 

A nap éneke:

Ó TERJESZD KI JÉZUSOM