2016. május 22. vasárnap

2016.05.21 22:17

2016. május 22. vasárnap 

 

„Jaj azok­nak, akik há­zat ház­hoz ra­gasz­ta­nak, és me­zõt me­zõ mel­lé sze­rez­nek, míg hely sem ma­rad más­nak, és csak ti lak­tok eb­ben az or­szág­ban!”

(Ézsaiás 5,8)   

 

Uram, bá­to­rít igéd, ami­kor hi­á­nyom­mal küz­dök. Nem a bõ­ség­re vá­gyom, ha­nem csak az elég­sé­ges­re, de oly­kor ez sem ada­tik meg. Hadd hoz­zam eléd hi­á­nyo­mat! Csen­de­sítsd le a föl­di igaz­ság­ta­lan­sá­gok mi­at­ti há­bor­gá­so­mat! Em­lé­kez­tess ar­ra, hogy ná­lad jó he­lyen van ügyem! Fi­gyel­mez­tetsz ar­ra, hogy erõ­fe­szí­té­se­i­met jó irány­ba te­rel­jem. Gya­ra­po­dás­ra sar­kallsz – el­sõ­sor­ban a hit­ben, az is­ten­is­me­ret­ben és há­la­adás­ban.

 

A nap éneke:

TÉGED ÁLDLAK