2016. május 21. szombat

2016.05.20 21:57

2016. május 21. szombat 

 

„Az egész so­ka­ság igye­ke­zett õt meg­érin­te­ni, mert erõ áradt be­lõ­le, és min­den­kit meg­gyó­gyí­tott.”

(Lukács 6,19)  

 

Jé­zus nem­csak ta­ní­tó volt, ha­nem a leg­na­gyobb or­vos is. Min­den­kit meg­gyó­gyí­tott, aki hoz­zá ment! Krisz­tus érin­té­se ma is gyó­gyít tes­tet és lel­ket egy­aránt! Ma is bíz­ha­tunk ben­ne! A Krisz­tus­ba ve­tett hit min­den or­vos­ság­nál na­gyobb aján­dék. Higgyünk a leg­na­gyobb or­vos ígé­re­té­ben, hogy ki­gyó­gyu­lunk be­teg­sé­günk­bõl, erõt­len­sé­günk­bõl!

 

A nap éneke:

BOLDOGOK KIK ÚJJÁ LETTEK