2016. május 20. péntek

2016.05.19 21:46

2016. május 20. péntek 

 

„Ne fél­je­tek az em­be­rek gya­láz­ko­dá­sá­tól, szit­ko­zó­dá­suk­tól ne ren­dül­je­tek meg!”

(Ézsaiás 51,7b) 

 

Mi­lyen gyak­ran fe­lejt­jük el, hogy fél­tõn sze­re­tõ Is­te­nünk van, s meg­ije­dünk min­den ap­róbb baj mi­att! Pe­dig sok­szor fi­gyel­mez­tet az Ige: Ne félj! Vi­gyáz­zunk, hogy ne ve­szít­sük el az Úr­ba ve­tett bi­zo­dal­mun­kat! Õ meg­ígér­te, hogy meg­se­gít, gon­dot vi­sel ránk, ne ke­re­ked­jen fölül ben­nünk a bi­zony­ta­lan­ság­ér­zés és ké­tel­ke­dés! Ha pe­dig Jé­zus ne­vé­ért szen­ve­dünk ül­döz­te­tést, an­nak kü­lö­nös­kép­pen ör­ven­dez­zünk! Higgyünk gond­vi­se­lõ, sze­re­tõ Is­te­nünk­ben! Ha meg­ta­pasz­tal­tuk Is­ten jó­sá­gát, ad­juk to­vább az öröm­hírt má­sok­nak, hogy erõ­söd­je­nek, és hit­re jus­sa­nak ez­ál­tal!

 

A nap éneke:

ZENGJE AJKAM