2016. május 2. hétfő

2016.05.01 22:26

2016. május 2. hét­fő

 

„Mi­kor Krisz­tus, a mi éle­tünk meg­je­le­nik, ak­kor ve­le együtt ti is meg­je­len­tek di­csõ­ség­ben.”

(Kolossé 3,4)

 

Is­ten el­ké­szí­tet­te éle­tünk út­ját, ame­lyen jár­nunk kell. A kes­keny ös­vény nem kény­szer, ha­nem vá­lasz­tá­si le­he­tõ­ség az õ ta­ná­csá­ra. Ugyan­ak­kor ar­ra is fel­hív­ja a fi­gyel­mün­ket, hogy ne le­gyünk szûk lá­tó­kö­rû­ek, pró­bál­juk meg na­gyobb pers­pek­tí­vá­ban lát­ni sor­sun­kat. Krisz­tus di­a­da­lá­ban ak­kor ré­sze­sü­lünk, ha már most ve­le együtt élünk, lé­te­zünk. En­ge­del­mes­ked­jünk te­hát az is­te­ni el­hí­vás­nak, kö­ves­sük õt, hogy meg­lát­has­suk fé­nyét, amely ránk is szór­ja su­ga­rát!

 

A nap éneke:

ZENGJÉTEK JÉZUS NAGY VOLTÁT