2016. május 19. csütörtök

2016.05.18 22:00

2016. május 19. csütörtök 

 

„Az Úr an­gya­la õrt áll az is­ten­fé­lõk mel­lett, és meg­men­ti õket.”

(Zsoltárok 34,8) 

 

Bármilyen nehéz helyzetben le­he­tet­len nem ész­reven­ni, hogy Is­ten és az õ an­gya­lai meg­men­tenek min­ket. Tud­nunk kell azt is, hogy nem­csak lát­vá­nyos hely­ze­tek­ben van ott az Úr és an­gya­li se­re­ge, ha­nem éle­tünk ap­róbb, se­gít­ség­re szo­ru­ló pil­la­na­ta­i­ban is. Imád­koz­zunk a zsol­tá­ros­sal együtt, mert Is­ten min­den ba­junk­ból ki tud sza­ba­dí­ta­ni! Bíz­zunk ben­ne!

 

A nap éneke:

LELKEM ÁLDD AZ URAT