2016. május 18. szerda

2016.05.17 21:44

2016. május 18. szerda 

 

„A sü­ke­tet ne ócsá­rold, a vak elé gán­csot ne vess! Félj Is­te­ned­től!”

(3.Mózes 19,14) 

 

Jé­zus ma is gyó­gyít, higgy ben­ne, tér­j meg Is­ten­hez. Szo­mo­rú do­log az, ha va­la­ki nem hall­ja a kül­vi­lág hang­ja­it. Mi is Is­ten mun­ka­tár­sai le­he­tünk ab­ban, hogy se­gít­jük a be­te­ge­ket, kí­sér­jük a va­kot az ut­cán, to­vább­ad­juk az öröm­hírt. Jó­sá­gunk­kal, elő­zé­keny­sé­günk­kel az Úr sze­re­te­tét köz­ve­tít­jük a rá­szo­ru­lók­nak. Ne néz­zük le a gyen­gé­ket!

 

A nap éneke:

NINCSEN OLY HŰ BARÁT