2016. május 17. kedd

2016.05.16 21:34

2016. május 17. kedd 

 

„Az Úr tü­rel­mes hoz­zá­tok, mert nem azt akar­ja, hogy né­me­lyek el­vessze­nek, ha­nem azt, hogy min­den­ki meg­tér­jen.”

(2.Péter 3,9) 

 

Is­ten még min­dig tü­rel­mes és vár. Bû­ne­ink mi­att már rég el­vesz­het­tünk vol­na, de õ ir­gal­mas, és meg­bo­csát, ha be­vall­juk ne­ki vét­ke­in­ket. Sze­ret­ne örök élet­tel meg­aján­dé­koz­ni min­ket, ezért kap­tunk ke­gyel­mi idõt. Ez­ál­tal le­he­tõ­sé­günk van ar­ra, hogy iga­zán, tel­jes szív­bõl meg­tér­jünk Is­ten­hez, el­hagy­juk ré­gi éle­tün­ket, meg­vál­toz­zon a gon­dol­ko­dás­mó­dunk. Kö­ves­sük Krisz­tust, és örök élet­re ju­tunk!

 

A nap éneke:

Ó MILY HŰ BARÁTUNK JÉZUS