2016. május 14. szombat

2016.05.13 22:17

2016. május 14. szombat

 

„Meg­vizs­gál az Úr min­den szí­vet, és meg­is­mer min­den gon­do­la­tot és szán­dé­kot.”

(1.Krónika 28,9a) 

 

Is­ten min­den­ha­tó­sá­ga ab­ban is rej­lik, hogy min­de­ne­ket is­mer. Ben­nün­ket is, még job­ban, mint mi sa­ját ma­gun­kat. Elõt­te nem ve­het­jük fel ál­ar­cun­kat, elõt­te sem­mi nem ma­rad ti­tok­ban. Õ gyû­lö­li a ha­mis­sá­got, a bûnt. Csen­de­sed­jünk el, mé­lyed­jünk ma­gunk­ba, és õszin­tén tár­juk fel elõt­te éle­tünk gyar­ló­sá­ga­it, fáj­dal­ma­it, ké­ré­se­it! A sza­ba­dí­tó Is­ten se­gít­sé­günk­re si­et, meg­erõ­sít, tisz­ta szí­vet te­remt ben­nünk! Higgyünk!

 

A nap éneke:

JÖJJ ÉS LÁSD