2016. május 13. péntek

2016.05.12 21:40

2016. május 13. péntek

 

„Pál ír­ja: Ké­rünk ti­te­ket, és in­tünk az Úr Jé­zus ne­vé­ben, hogy amint tõ­lünk ta­nul­tá­tok, ho­gyan kell Is­ten­nek tet­szõ mó­don él­ne­tek, eb­ben jus­sa­tok még elõbb­re!”

(1.Thesszalonika 4,1) 

 

Pál apos­tol ké­ré­se is­me­rõs mind­nyá­junk­nak. Tud­juk, ho­gyan kel­le­ne Is­ten­nek tet­szõ éle­tet él­ni, el­mé­let­ben már na­gyon kép­zet­tek va­gyunk. A baj a gya­kor­la­ti meg­va­ló­sí­tás­sal van. Tu­dom, hogy mit kell ten­nem, de még­sem azt te­szem, amit aka­rok, ha­nem azt, ami el­len küz­dök. Csa­tá­zom sa­ját ma­gam­mal, és azt lá­tom, hogy új­ra és új­ra el­bu­kom. Kér­jük Is­ten Szent­lel­két, hogy erõ­sít­sen meg min­ket a jó vég­hez­vi­te­lé­ben, hogy hi­te­les ke­resz­té­nyek le­hes­sünk, ne csak meg­hal­lói, ha­nem vég­re­haj­tói is a tör­vény­nek!

 

A nap éneke:

SEMMI SEM VÁLASZTHAT EL TŐLE