2016. május 12. csütörtök

2016.05.11 21:38

2016. május 12. csütörtök

 

„Ha pe­dig a bû­nös meg­tér, és nem kö­ve­ti el töb­bé bû­nét, ha­nem tör­vény és igaz­ság sze­rint él, ak­kor meg­men­ti éle­tét.”

(Ezékiel 18,27) 

 

Ez egy öröm­üze­ne­t! Hagy­junk fel nyil­ván­va­ló és tit­kos bû­ne­ink­kel, mert ez­ál­tal örök éle­tet nye­rünk! Szin­te hal­lom a vá­laszt: „Sze­ret­nék meg­sza­ba­dul­ni bû­ne­im­bõl, de min­dig vissza­esek oda, aho­vá nem aka­rok!” A jó hír az, hogy nem egye­dül kell küz­de­nünk, ha­nem Jé­zust kell se­gít­sé­gül hív­nunk. Nem va­gyunk ma­gunk­ra hagy­va har­ca­ink­ban!

 

A nap éneke:

HA KÖZELEMBEN ZÚG AZ ÁR