2016. május 10. kedd

2016.05.09 22:41

2016. május 10. kedd

 

„Sze­res­sé­tek a jö­ve­vényt, mint ma­ga­to­kat!”

(3.Mózes 19,34) 

 

Ha va­la­ki már meg­ta­pasz­tal­ta, mi­lyen fáj­da­lom az, ha sze­ret­ne egy kö­zös­ség­hez tar­toz­ni, és ott va­la­mi­lyen okból nem fo­gad­ják be, akkor a to­váb­bi­ak­ban min­den ki­re­kesz­tett mel­lé oda fog áll­ni, mert tud­ja, mit je­lent ez az ál­la­pot. Fo­gad­juk be a jö­ve­vényt, a be­bo­csá­tást ké­rõt, mert Jé­zus er­re ta­nít! Tölt­sük be az õ se­gít­sé­gé­vel a má­so­dik nagy pa­ran­cso­la­tot: Sze­resd fe­le­ba­rá­to­dat, mint ma­ga­dat!

 

A nap éneke:

CSAK KRISZTUSBAN