2016. június 9. csü­tör­tök

2016.06.08 21:36

2016. június 9. csütörtök 

 

„Krisz­tus el­tö­röl­te a kö­ve­te­lé­sé­vel min­ket ter­he­lõ adós­le­ve­let, amely min­ket vá­dolt, el­tá­vo­lí­tot­ta azt az út­ból, oda­sze­gez­ve a ke­reszt­fá­ra.” 

(Kolossé 2,14) 

  

Mit is je­lent: Krisz­tus meg­halt ér­tem? Azt, hogy ami­kor õt meg­fe­szí­tet­ték, ak­kor ve­le együtt mind­az fel­sze­gez­te­tett a ke­reszt­fá­ra, ami en­gem vá­dol, ter­hel, szá­mon kér, meg­nyo­mo­rít. Nincs te­hát aka­dá­lya töb­bé an­nak, hogy iga­zi éle­tem le­gyen, és hogy Is­ten bol­dog gyer­me­ke­ként él­jek! Öröm­hír ez a ja­vá­ból, és nem csak a mai nap­ra szól!

 

A nap éneke:

ÚR JÉZUS ÉLETÜNK