2016. június 8. szer­da

2016.06.07 21:42

2016. június 8. szerda 

 

„Sen­ki se szé­gye­nül­jön meg, aki ben­ned re­mény­ke­dik, azok szé­gye­nül­je­nek meg, akik ok nél­kül el­pár­tol­nak tõ­led!” 

(Zsoltárok 25,3)

  

Ha hí­võ em­bert bal­sze­ren­cse, nyo­mo­rú­ság ér, a kör­nye­ze­té­ben élõk ci­ni­kus mo­sollyal, kár­ör­ven­dez­ve kér­de­zik: „Hol van a te Is­te­ned? Mi­ért en­ged­te meg az Úr, hogy mind­ez a csa­pás meg­tör­tén­jen ve­led?” A kí­sér­tõ ügyes trükk­je ez, hogy az Úr­ban bí­zót el­bi­zony­ta­la­nít­sa, meg­ren­dít­se hi­té­ben. Ilyen­kor ka­pasz­kod­junk meg még job­ban az Ige ígé­re­te­i­ben, mert Is­ten azt mond­ta: so­ha nem hagy el, min­den ve­szély­bõl ki­me­ne­kít. Õ so­ha nem ha­zu­dik, bát­ran bíz­zunk ben­ne! Hi­tünk sze­mé­vel már elõ­re lás­suk meg Is­ten sza­ba­dí­tá­sát és an­nak örö­mét!

 

A nap éneke:

UJJONGVA ZENG