2016. június 7. kedd

2016.06.06 22:04

2016. június 7. kedd 

 

Jé­zus így szólt: „Men­je­tek el! Íme, el­kül­de­lek ti­te­ket, mint bá­rá­nyo­kat a far­ka­sok kö­zé.”

(Lukács 10,3)

  

Sok tá­ma­dás ér ami­ért ke­resz­tény vagy? A szom­szé­dod bo­lond­nak tart, mert is­ten­tisz­te­let­re, bib­lia­órá­ra, if­jú­sá­gi órá­ra jársz? A fõ­nö­köd so­ro­za­to­san le­he­tet­len hely­ze­tek elé ál­lít, majd gú­nyo­san meg­jegy­zi: „Mi van, hí­võ­kém, nem megy?” Ki mond­ta, hogy könnyû lesz? Mi­bõl gon­dol­tad, hogy meg­té­ré­sed után nem lesz be­teg­ség, fáj­da­lom, könny? Azt kép­zel­ted, hogy ha el­kez­ded hir­det­ni az evan­gé­li­u­mot, tö­me­ge­sen jut­nak hit­re kö­rü­löt­ted az em­be­rek? Jé­zus elõ­re fi­gyel­mez­te­tett, hogy na­gyon ne­héz kül­de­tés ez! Mint bá­rány a far­ka­sok kö­zött, olyan a misszi­ói pa­rancs­nak en­ge­del­mes­ke­dõ ta­nít­vány. Konf­ron­tá­lód­nia kell, s adott eset­ben élet­ve­szély­be is ke­rül­het. Nem könnyû, de ha Jé­zus küld, men­ni kell!

 

A nap éneke:

ÉLTEM ÁTADOM