2016. június 6. hét­fõ

2016.06.05 22:31

2016. június 6. hétfő 

 

„Is­ten le­fegy­ve­rez­te a fe­je­de­lem­sé­ge­ket és a ha­tal­mas­sá­go­kat, nyil­vá­no­san meg­szé­gye­ní­tet­te õket, és Krisz­tus­ban di­a­dal­mas­ko­dott raj­tuk.”

(Kolossé 2,15) 

  

Er­rõl nem sze­re­tünk be­szél­ni, agyon­hall­gat­juk a sze­mé­lyes go­nosz lé­té­rõl, rom­bo­ló mun­ká­já­ról szó­ló ki­je­len­tést. Úgy is né­zünk ki, hi­szen sok­szor a ha­zug­ság, gyû­lö­let, fé­le­lem igaz­gat, moz­gat. De õ azért jött, hogy le­ront­sa éle­tünk­ben az ör­dög mun­ká­ját, fel­épít­mé­nyét. Ki­ált­ha­tunk ma is: Jé­zus, Is­ten Fia, kö­nyö­rülj raj­tunk! Sza­ba­díts meg a go­nosz­tól, mert el­ve­szünk!

 

A nap éneke:

AZ ÚR ŐRIZŐM