2016. június 5. va­sár­nap

2016.06.04 21:43

2016. június 5. vasárnap 

 

Jé­zus így szólt Pé­ter­hez: „Én kö­nyö­rög­tem ér­ted, hogy el ne fo­gyat­koz­zék a hi­ted.”

(Lukács 22,32)

  

Pé­ter a buz­gó, lel­ke­se­dõ ta­nít­vány meg­tes­te­sí­tõ­je. Ha Jé­zus kér­de­zi ta­nít­vá­nya­it, ál­ta­lá­ban Pé­ter az, aki vá­la­szol, pél­dá­ul meg­vall­ja, hogy Jé­zus a Krisz­tus, az Is­ten Fia. Ha a ta­nít­vá­nyo­kat va­la­mi fog­lal­koz­tat­ja, több­nyi­re Pé­ter kér­de­zi meg a Mes­ter­tõl, pél­dá­ul hogy mi lesz a ju­tal­muk, ami­ért el­hagy­tak min­dent. Ami­kor Jé­zus oda­ha­jol a lá­buk­hoz, Pé­ter az, aki he­ve­sen til­ta­ko­zik a láb­mo­sás el­len, hogy az­tán a ma­gya­rá­zó sza­vak után még he­ve­seb­ben kér­je a töb­bet Urá­tól. En­nek a Pé­ter­nek mond­ja Jé­zus az utol­só va­cso­ra éj­sza­ká­ján: nagy a tét, a bu­kás ve­szé­lye na­gyon is va­lós, de õ kö­nyör­gött ér­te. A mai Pé­te­rek­nek is bá­to­rí­tást je­lent­het az ige: nagy lel­ke­se­dé­sek, szen­ve­dé­lyes hit­val­lá­sok, lel­ki gyõ­zel­mek kö­ze­pet­te se fe­lejt­sük, hogy a sá­tán el akar tán­to­rí­ta­ni Urunk­tól, de Meg­vál­tónk kö­nyör­gött ér­tünk.

 

A nap éneke:

NE FÉLJ ÉL AZ ÚR