2016. június 3. péntek

2016.06.02 21:37

2016. június 3. péntek 

 

„Jobb az igaz úton szer­zett ke­vés, mint a tör­vény­te­le­nül szer­zett nagy jö­ve­de­lem.”

(Példabeszédek 16,8) 

  

Sok­szor lát­juk kör­nye­ze­tünk­ben, hogy bi­zo­nyos sze­mé­lyek mek­ko­ra va­gyont hal­moz­tak fel, mi­cso­da kas­tély­ban él­nek, mi­cso­da ele­gáns ko­csi­val szá­gul­da­nak, s né­ha bi­zony el­fog ben­nün­ket az irigy­ség, hogy egye­sek­nek mi­lyen jó dol­guk van, s úgy tû­nik, nem is dol­goz­nak. Ker­ges­sük el rossz gon­do­la­ta­in­kat, és ar­ra fi­gyel­jünk, hogy min­ket mennyi min­den­nel ál­dott meg az Úr. Nap mint nap meg­ta­pasz­tal­juk bõ­ke­zû­sé­gét, gon­dos­ko­dá­sát. Di­csér­jük Is­tent, kö­szön­jük meg jó­té­te­mé­nye­it! Ne irigy­ked­jünk, elé­ged­jünk meg az­zal, amit kap­tunk!

 

A nap éneke:

ISTENEM FOGD KEZEM