2016. június 25. szombat

2016.06.24 22:21

2016. június 25. szom­bat

 

Krisz­tus mond­ja: „Én azért jöt­tem, hogy éle­tük le­gyen, sõt bõ­ség­ben él­je­nek.”

(János 10,10)

 

Élet és bõ­ség – e két fo­ga­lom nem kap­cso­ló­dik min­den eset­ben szo­ro­san egy­más­hoz. Még­is mi, Krisz­tus-kö­ve­tõk en­nek a két fo­ga­lom­nak a tel­jes­sé­gé­ben él­he­tünk. A Krisz­tus­ban va­ló élet ugyan­is bõ­sé­get hor­do­zó élet! Mi ez a bõ­ség? Nem evés és ivás, még csak nem is ru­há­zat, il­let­ve va­gyon. Sok­kal több! A bõ­ség az örök élet. S az örök élet fe­lõl néz­ve bõ­sé­ges lesz e föl­di éle­tem is, mert tu­dom, hogy Krisz­tus ve­lem van, és a he­lyem Krisz­tu­sért el­ké­szít­te­tett.

 

A nap éneke:

MINDEN TÉRD MEGHAJOLJON

 

MINDEN TÉRD MEGHAJOLJON