2016. június 24. péntek

2016.06.23 21:44

2016. június 24. pén­tek

 

Jé­zus így fe­lelt: „De még bol­do­gab­bak azok, akik hall­gat­ják az Is­ten be­szé­dét, és meg­tart­ják.”

(Lukács 11,28)

 

Mély bol­dog­ság­ról be­szél Jé­zus az igé­ben. Le­het, hogy fur­csa ez a szó­kap­cso­lat, de tud­juk, hogy van fe­lü­le­tes, ide­ig-órá­ig szó­ló bol­dog­ság is. Jé­zus nem rö­vid és nem fe­lü­le­tes bol­dog­sá­got akar ad­ni, azt a vi­lág kí­nál­ja. Õ „mély­ség­pár­ti”. Eh­hez a bol­dog­ság­hoz szük­ség van ar­ra, hogy ne elé­ged­jünk meg az ige meg­hal­lá­sá­val csu­pán, ha­nem ve­gyük ko­mo­lyan, és él­jünk a sze­rint. Ha ezt tesszük, va­ló­ban bol­do­gok le­szünk.

 

A nap éneke:

AMÍG DAL LESZ AJKAMON

 

AMÍG DAL LESZ AJKAMON