2016. június 23. csütörtök

2016.06.22 21:34

2016. június 23. csü­tör­tök

 

Ne félj, te ki­csiny nyáj, mert úgy tet­szett a ti Atyá­tok­nak, hogy nek­tek ad­ja az or­szá­got!”

(Lukács 12,32)

 

Biz­ta­tás, meg­erõ­sí­tés, meg­aján­dé­ko­zás – mind­ezek ben­ne van­nak eb­ben a rö­vid igé­ben. Mind­ezt azon­ban nem­csak egyé­ni­leg él­het­jük át, ha­nem mint Krisz­tus nyá­ja. Akik le­het, hogy egye­sé­vel él­nek egy la­kás­ban, le­het, hogy ke­ve­sen egy te­le­pü­lé­sen, de mind­nyá­jan Krisz­tus nyá­já­nak tag­jai és ezért Krisz­tus ál­tal örö­kö­sök. Jé­zus nyá­já­hoz tar­to­zó test­vé­rem! Ne félj, nem vagy egye­dül. Ve­led van Jé­zus, és ve­led imád­koz­nak so­kan a nyáj­ból, akik mind meg­aján­dé­ko­zot­tak.

 

A nap éneke:

INDULJ AZ ÚTON

 

INDULJ AZ ÚTON