2016. június 22. szerda

2016.06.21 22:15

2016. június 22. szer­da

 

Nem az Úr ke­ze rö­vid ah­hoz, hogy meg­se­gít­sen, nem az õ fü­le sü­ket ah­hoz, hogy meg­hall­gas­son, ha­nem a ti bû­ne­i­tek vá­lasz­tot­tak el ti­te­ket Is­te­ne­tek­tõl.”

(Ézsaiás 59,1–2)

 

Meg kel­le­ne lát­nunk, ta­nul­nunk, hogy ne­héz hely­ze­te­ink­nek, sor­sunk­nak so­ha­sem Is­ten az oka, ha­nem mi vagyunk. Bû­ne­ink tar­ta­nak tá­vol Is­ten­tõl. Ha pe­dig Is­ten tá­vol, ak­kor a há­zi ál­dás for­dít­va lesz ér­vé­nyes ránk, hi­szen Is­ten hi­á­nya szük­sé­get, bajt hoz. Lás­suk meg még­is, hogy Is­ten Jé­zus­ban kö­zel jött hoz­zánk. Bíz­zunk Is­ten ere­jé­ben és sze­re­te­té­ben!

 

A nap éneke:

KARJAID KÖZT OTTHON VÁR

 

KARJAID KÖZT OTTHON VÁR