2016. június 20. hétfő

2016.06.19 21:51

2016. június 20. hét­fő

 

Ne félj, én va­gyok az el­sõ és az utol­só.”

(Jelenések 1,17–18)

 

Fus­sunk ver­senyt Is­ten­nel! Pró­bál­juk meg le­gyõz­ni! Tu­dod, mi lesz a vég­ered­mény? Nem fog si­ke­rül­ni, hi­szen az õ ha­tal­ma vég­te­len, is­me­re­te tö­ké­le­tes, ere­je múl­ha­tat­lan. Õ lesz min­den­ben az el­sõ, te meg a má­so­dik. Ám Is­ten­nek a sze­re­te­te is örök, meg­vál­tói aka­ra­ta ha­tár­ta­lan: ezért nem hagy­ja, hogy te légy a vesz­tes, mö­géd ke­rül, hogy õ le­gyen az utol­só is. S hogy ak­kor te hol le­szel? Olyan he­lyen, ahol nincs már mi­ért fél­ned, mert Is­ten kö­rül­vesz.

 

A nap éneke:

TÚL A FELHŐKÖN

 

TÚL A FELHŐKÖN