2016. június 2. csütörtök

2016.06.01 21:44

2016. június 2. csütörtök 

 

„Az Úr erõs üd­vö­zí­tõt tá­masz­tott ne­künk szol­gá­já­nak, Dá­vid­nak há­zá­ból, hogy meg­sza­ba­dít­son el­len­sé­ge­ink­tõl és mind­azok ke­zé­bõl, akik gyû­löl­nek min­ket.”

Lukács 1,69,71) 

  

Az az erõs Üd­vö­zí­tõ, akit az Úr kül­dött, ma is él és mun­kál­ko­dik. Sza­ba­dí­tá­sa, gyó­gyí­tá­sa nem­csak a bib­li­ai idõk­re volt jel­lem­zõ, ha­nem most is és mind­örök­ké ér­vé­nyes. Imád­koz­zunk hoz­zá, mert nem va­gyunk egye­dül, nem va­gyunk ma­gunk­ra ha­gyat­va! Jé­zus él! Bíz­zunk ben­ne, kér­jük, sza­ba­dít­son meg min­ket iri­gye­ink­tõl, tá­ma­dó­ink­tól, rossz szán­dé­kú em­ber­tár­sa­ink­tól! Imád­koz­zunk, hogy a jó gyõ­ze­del­mes­ked­jen min­de­nek­ben. Sze­res­sünk! Õ eb­ben is se­gít!

 

A nap éneke:

AZ ERŐS ISTEN