2016. június 18. szombat

2016.06.17 21:31

2016. június 18. szom­bat

 

Ál­dott az Úr, Iz­rá­el Is­te­ne, hogy meg­lá­to­gat­ta né­pét, és vált­sá­got szer­zett ne­ki.”

(Lukács 1,68)

 

Az Úr, az Is­ten meg­lá­to­gat­ta né­pét, a zsi­dó­kat és az ak­kor még po­gány né­pe­ket és ké­sõbb min­ket, ma­gya­ro­kat is. Fon­tos a sze­mé­lyes meg­té­rés, de Is­ten az egyé­nen és a meg­vál­tott egyé­nek kö­zös­sé­gén, az egy­há­zon ke­resz­tül az egész né­pet és az em­be­ri­sé­get akar­ja meg­men­te­ni. A vi­lá­got az egy­ház­ra bíz­ta az Örök­ké­va­ló. A gyü­le­ke­zet fel­ada­tai közé tartozik a nép és a nem­zet Is­ten­hez ve­ze­té­se. Ki kell sza­ba­dul­ni a temp­lom­pa­dok fog­sá­gá­ból és ki­men­ni azok­hoz, akik­hez kül­det­tünk. „Is­ten, áldd meg a ma­gyart” és min­den né­pet meg­té­rés­sel, új­já­szü­le­tés­sel! A pa­rancs is így szól: „…te­gye­tek ta­nít­vánnyá min­den né­pet…” (Mt 28,18)

 

A nap éneke:

URAM SZENT VAGY

 

CSENDBEN