2016. június 17. péntek

2016.06.16 21:35

2016. június 17. pén­tek

 

Mi­vel Is­ten mind e mai na­pig meg­se­gí­tett, itt ál­lok, és bi­zony­sá­got te­szek ki­csi­nyek­nek és na­gyok­nak.”

(Apostolok ­Cselekedetei 26,22)

 

Pál bi­zony­sá­got tett Jé­zu­sá­ról min­den­ki­nek: zsi­dók­nak, po­gá­nyok­nak, a nagy­ta­nács tag­ja­i­nak, de a ki­rály­nak is. „Min­den­ki­nek min­den­né” lett, hogy min­den­kép­pen meg­ment­sen né­me­lye­ket (1Kor 9,22). Aki fo­lya­ma­tos pün­kösd­ben él – vagy­is nem­csak víz­zel, ha­nem Szent­lé­lek­kel és tûz­zel is meg­ke­resz­tel­te­tett –, nem te­het mást, mert a Lé­lek szo­ron­gat­ja, de erõ­sí­ti és vi­gasz­tal­ja is. Jöjj, Szent­lé­lek, tölts be tel­je­sen!

 

A nap éneke:

SZÓLJ UJRA HOZZÁM

 

SZÓLJ UJRA HOZZÁM