2016. június 16. csütörtök

2016.06.15 22:11

2016. június 16. csü­tör­tök

 

Is­ten ugyan­is ha­rag­ját nyi­lat­koz­tat­ja ki a menny­bõl az em­be­rek min­den hi­tet­len­sé­ge és go­nosz­sá­ga el­len, azok el­len, akik go­nosz­sá­guk­kal fel­tar­tóz­tat­ják az igaz­sá­got.”

(Róma 1,18)

 

Ezt ne­ve­zik ma vál­ság­nak, és ez nem más, mint Is­ten jo­gos ha­rag­ja, íté­le­te a hi­tet­len­ség és go­nosz­ság mi­att. Õ ki­szol­gál­tat­ja az em­bert meg­átal­ko­dott és rossz dön­té­se­i­nek. Idõ­ben fi­gyel­mez­tet, szól, el­kül­di üze­ne­tét, igé­jét kö­ve­tei ál­tal a fe­le­lõs ve­ze­tõk­höz, dön­tés­ho­zók­hoz is, de a leg­egy­sze­rûbb em­ber­hez is. „…az Úr szól, és hív­ja a föl­det…” (Zsolt 50,1) Az üze­net lé­nye­ge ma is ez: Tér­je­tek meg, mert el­vesz­tek!

 

A nap éneke:

A SZÉL